< < Ata Karneli İşlemler - CGL Gümrük Müşavirliği
trarzh-CNenderuur

Ata Karneli İşlemler

Yazdır Eposta
(0 oy)

ATA  KARNESİ : Eşyaların Gümrük  Vergisine  tabi  olmadan  geçici  kabulüne  imkan  sağlayan  teminat   yerine  geçen  ve  beyanname  olarak  kabul  edilen  bir  belgedir.  
 
ATA  SÖZLEŞMESİNE  TARAF   OLAN  ÜLKELER  :

Almanya , Amerika, Andorra, Avusturalya, Avusturya
Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan
Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin
Danimarka
Estonya
Fas, Fildişi Sahilleri, Finlandiya, Fransa
Gibraltar, Güney Afrika 
Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong. Kong
İngiltere, İrlanda, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İspanya, İzlanda, İran
Japonya
Kanada, Kıbrıs, Kore
Letonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg
Macaristan, Makedonya, Malezya, Malta, Mauritis
Norveç
Polonya, Portekiz
Romanya, Rusya
Senegal,Sırbıstan, Singapur, Slovak Cum., Slovenya, Srilanka
Şili 
Tayland, Tayvan, Tunus, Türkiye
Yeni Zelanda, Yunanistan
 

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşaviri Firma Olarak Fuar ve sergi amaçlı ihrac edilecek malzemeler,Ata Karnesi,Sergi ve fuar eşyası Gümrük İşlemleri,Tamir amaçlı hariçte işleme,Tamir Maksatlı Hariçte İşleme Standart değişim sistemine dayalı hariçte işleme hizmetlerini yapıyoruz.

Fuar ve sergi amaçlı ihrac edilecek malzemeler geçici çıkış niteliğindeki mallardır ATA karnesiyle veya geçici çıkış gümrükleme işlemleri tamamlanarak gönderilir.

Geçici çıkış beyannamesiyle çıkışı yapılan eşyanın, üç yıllık süre sonunda Türkiye’ye geri dönüşü sırasında serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle ithal işlemleri yapılır.

Ancak ATA karnesiyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak ihrac edilen malların dönüşünde daha önceden serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest dolaşıma tekrar girmesi işlemi aynı ATA karnesiyle yapılır kısacası uygulamada kolaylık sağlanması açısından ATA karnesiyle geçici çıkış yapılması daha uygun olur.

Ata Karnesi; Geçici olarak kabul edilen eşya için milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen bir gümrük belgesidir. ATA karnelerinin temini için, üzerinde eşyanın adı, miktar ve değeri, eşyanın ne amaçla ve hangi ülkelere götürüleceği ve karne hamilinin adı bulunan bir dilekçe ile birlikte ilgili Ticaret Odasın’a başvurulmalıdır. Dilekçe yanında yetki belgesi, imza sirküleri, taahhütname, karne ücreti, eşyanın değerinin % 150’si kadar nakdi teminat veya banka teminat mektubu (döviz ile yapılacak teminatlarda mal bedelinin % 100’ü kadar teminat yeterlidir) ve mal listesinin verilmesi gerekmektedir.mal listeleri malın gideceği ülke için altı nüsha, müteakip ülkeler için ikişer nüsha olarak düzenlenmelidir.

Karayolu ile yapılacak taşımacılıkta transit geçilecek her ülke için ayrıca ikişer nüsha olarak mal listesinin de verilmesi gereklidir. Geçerlilik süresi bir yıldır her ülkeye girişte ve çıkışta ilgili gümrük mercilerine onaylatılması gereklidir ibraz işlemlerinin tamamlanmış olması durumunda teminat geri alınabilmektedir.

Sergi ve Fuar Eşyası Gümrük İşlemleri

(1) Yurtdışında düzenlenen sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşya gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesi ile beyan edilerek, gümrük işlemleri tamamlanır.

(2) Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere geçici çıkışı yapılacak eşyanın ayırt edici özellikleri, özel işaretleri ile eşyanın sergileneceği fuar veya serginin adı beyannameye kaydedilir. Bu eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyannameye eklenmesi sağlanır.

Tamir Amaçlı Hariçte İşleme

(1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 142, 143 ve 144 üncü maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir ettirilmek istenen eşyaya ilişkin hariçte işleme izni ilgili gümrük müdürlüğü tarafından verilir. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname hariçte işleme izni hükmündedir. Ayrıca izin belgesi düzenlenmez. Gümrük müdürlüğünce eşyanın ihracat rejimi hükümlerine göre işlemleri yapılarak beyannamenin 44 numaralı kutusuna; işleme faaliyetinin mahiyeti ve eşyanın marka, seri numarası, model yılı gibi ayırt edici özellikleri ile özel işaretleri kaydedilmek suretiyle, eşyanın ayniyet tespiti Gümrük Yönetmeliğinin 475 inci maddesi çerçevesinde yapılır.

(2) Tamir amaçlı hariçte işleme izninin verilebilmesi için, eşyanın tamir edilebilir durumda olduğunun gümrük idarelerince tespiti gerekir. Bunun mümkün olmaması halinde, söz konusu eşyanın bakım ve onarımı ile sorumlu yetkili servisinden alınacak teknik rapor veya sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasından alınacak belgenin gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sivil havacılık sektöründe üretim ve montaj gibi teknik alanda faaliyet gösteren kuruluşlara ait araç, gereç ve teçhizata ilişkin bu kuruluşların konuyla ilgili rapor düzenlemeye yetkili teknik personeli tarafından hazırlanan raporlar hariçte işleme izninin verilmesi için yeterlidir.

(3) Gümrük Kanununun 142 inci maddesi uyarınca tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyaya gümrük vergilerinden tam muafiyetin uygulanabilmesi için, söz konusu eşyayı imal veya ihraç eden imalatçı veya ihracatçı firma tarafından düzenlenen garanti belgesi veya sözleşmenin veya imalat hatasını gösterir imalatçı firma yazısının, noterlikçe veya yurtdışı temsilciliğimizce onaylı tercümesi gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.

(4) Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde, eşyanın gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar esas alınmakla birlikte, ödenen navlun, sigorta ve yurt dışında tamir sırasında ödenen diğer masraflar da dikkate alınır.

(5) Tamir için gönderilen eşyanın tamirinin mümkün olmaması nedeniyle tamir için gönderilen eşya ile aynı teknik özelliklere sahip yeni bir eşyanın gönderilmesi durumunda, bahse konu eşya için garanti kapsamında olsun olmasın serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır. Ancak 5/2/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/1/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 39 uncu maddesinin (c) fıkrası hükmü saklıdır.

Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme

(1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 144 ila 148 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir edilmek istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere, serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici olarak ithal edilerek kullanılmasına ilişkin hariçte işleme izni gümrük müdürlükleri tarafından verilir.Bu durumda geçici ihracat eşyası ile ikame eşyanın gümrük işlemleri aynı gümrük müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Standart değişim sistemi kapsamında tamir amacıyla geçici ihraç edilecek eşyanın, önceden ihraç edilmesinin üretimi durduracak, ekonomik kayba neden olacak ve sistemin işleyişini bozacak nitelikte olduğunun bir dilekçe ile gümrük müdürlüğüne bildirilmesi ve ithalat vergileri tutarını karşılayan teminat verilmesi halinde ikame eşyanın önceden ithaline izin verilir.

(3) Standart değişim sistemi kapsamında tamirata konu geçici ihraç eşyası yerine geçici ithali yapılan ikame ürünün, geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre, 5/2/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/1/2000 tarihli ve 2000/69 sayılı kanun


Benzer Öğeler (etikete göre)

Bu kategoriden diğerleri: « Geçici İthalat Lojistik Hizmetleri »