Etikete göre gösterilenler gümrük müşavirliği - CGL Gümrük Müşavirliği
trarzh-CNenderuur

Gümrük E-İmza Uygulamaları

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşaviri e-imza İthalat ihracat ve özet beyanda elektronik e-imza uygulaması hakkında bilgi.

E-imza Nedir?

Sistemi kimleri ilgilendirir:

A Karneli Müşavir Kendi adına ancak bir tane sertifika ala bilir

A Karneli Müşavir Elektronik imza sertifikası veya E-İmza Mobil sertifikasından ancak birini alabilir

A Karneli Müşavir aynı anda birden fazla farklı yerde program kullanmak istiyorsa Mobil imzalı sertifikayı alması gerekir.

Aynı Edi Kodundan ama birden fazla A Karneli Müşavir olması durumunda her A Karneli Müşavir sadece bir tane sertifika ala bilir

5070 Sayılı Elektronik İmza kanununa göre Elektronik İmza;

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri.

Güvenli elektronik imza;
- Münhasıran imza sahibine bağlı olan,
- Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,
- Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,
- İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.

Elektronik imza, aslında kapsamlı bir güvenlik teknoloji içersinde yer alan, teknolojinin gelişimiyle birlikte artan fonksiyonları da bünyesine katarak genişleyen bir veri güvenliği uygulamasıdır. Veriler, ağ sistemleri içersinde yer alan bilgi parçacıklarıdır. İletişim ve şu anda elektronik ortamda gördüğümüz tüm uygulamaların temelinde veri sistemleri bulunmaktadır. Verilerin güvenliğini sağlamak aynı zamanda bunların oluşturduğu uygulamaların da (programların, elektronik belgelerin v.b.) bir ölçüde güvenliğini sağlamak anlamına gelmektedir.

Sistemin çalışma prensibi:
Detaylı ve Özet Beyanname bilgileri girişi eskisi gibidir.

Tarifeye veya Tescile yolama eskisi gibidir

Fakat Tescilden dosya geldikten sonra sistem bu esnada
a- E-İmza Kartının takılı olduğu bilgisayara beyanname bilgilerinin belirli kısmını gösterip şifre girmesini isteyecek 4 rakamlı şifre girildiğinde beyanname onaylanmış şekilde gümrüğe gönderilecektir.

b- Mobil İmzaya ile olan larda mesaj olarak Mobil İmzalı olan cep telefonuna gelir cep telefonunda çok fazla bilgi göstermek mümkün olmadığından daha az bilgi gösterilerek şifre girilmesi sağlanır ve beyanname gümrüğe gider.

Sistemin faydaları
Beyanname formunun kalkması: Gümrük kanunu ve ilgili yönetmeliklerin yayınlanması ile beyanname ve özet beyan formlarının basılmasına gerek kalmayacağı için bununla alakalı masraflar oluşmayacaktır

Değişikliğin ofisten yapılması: Şu anda değişiklikler sadece gümrüklerden yapılıyor ama bu sistemle ofislerden de yapılacaktır

Devamını oku...

Gümrük Müşavirliği Görev ve Yetkileri

Gümrük Müşavirinin Görevi Nelerdir ?
Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir. Gümrük müşavirleri, vekaletnameleri bulunmadıkça, mal sahipleri adına beyanda bulunamayacakları gibi, diğer gümrük işlemlerini de takip edemezler.   ( BAK. Gümrük Yönetmeliği 694 Madde)

Gümrük Müşavirinin Yükümlülükleri Nelerdir ?
Gümrük müşavirleri imzaladıkları beyanname ile ilgili cezai hükümlerin uygulanması açısından beyannamede belirtilen bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğu ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumludur.

Gümrük müşavirleri, Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununun emrettiği defterleri tutmakla yükümlüdür. Bu deftere her günkü işin mahiyeti, takip edilen beyannameye ait bilgiler ve komisyon ücretleri kaydedilir.

Bu kişiler, kanunlara göre tutmaya mecbur oldukları ticari ve kanuni defterlerini vekaletname ve sözleşmelerini; işlerine dair yazdıkları ve aldıkları mektup, faks, telgraf ve benzeri belgeler ile düzenledikleri fatura, makbuz ve masraflarına ilişkin belgelerin asıllarını ve örneklerini özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 yıl muhafaza etmeye; bunları Müsteşarlık merkez denetim elemanları ile yetkili gümrük amir ve memurlarına göstermeye; bunların incelenmesine, denetlenmesine izin vermeye ve gerektiğinde yazılı istek üzerine bunları yukarıda belirtilen görevlilere ibraz etmeye mecburdur.

Gümrük müşavirleri talep halinde, Müsteşarlık merkez denetim elemanları ile gümrük idare amirlerinin yapacakları muayenelerde bulunmakla veya eşya sahiplerini hazır bulundurmakla ya da onunla birlikte hazır bulunmakla yükümlüdür.

Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve/veya şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde bağlı bulundukları Başmüdürlüğe bildirirler. Değişiklik olmayan hallerde durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile bağlı bulunulan Başmüdürlüğe bildirilir. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanır.

Gümrük müşavirleri yanlarında çalışan müşavir yardımcılarının görevden ayrılmaları halinde, bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa göreve başlayacak gümrük müşavir yardımcıları bu hükmün dışındadır. Müşavir yardımcılarının bu şekildeki göreve başlama ve ayrılmaları, ilgili gümrük müşaviri tarafından takip eden gün içinde gümrük müşavirleri derneğine; bu dernek tarafından da bağlı bulunulan gümrük başmüdürlüğüne bir hafta içinde yazı ile bildirilir.

Herhangi bir gümrük müşavirliği şirketine bağlı olmaksızın müstakil olarak dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirleri, gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri her tür gelir için hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluş ya da taşımacılara serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır. Bu kişilerin yaptıkları hizmet karşılığında başka bir şirket veya kişi fatura, makbuz veya benzeri belge düzenleyemez.

Gümrük müşavirliğinin bir tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde, tüzel kişilik ortaklarının gümrük müşaviri olması zorunludur. Bu durumda, gümrük beyannamesi veya beyanname kabul edilen diğer belgeler üzerine imzasını atmış olanların vergi kaybına neden olan durumu bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde, bunlar, gümrük idaresine karşı bağlı bulundukları tüzel kişilikle birlikte müteselsilen sorumlu olur. Bu hallerde, ilgili gümrük müşavirinin kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işlemi yapan kişi ile birlikte şirket de gümrük idaresince alınan vergiler ve para cezaları yönünden müteselsilen sorumludur.

Söz konusu şirketler gördükleri hizmet karşılığında elde edecekleri gelirleri için gümrük beyannamesinde hesabına beyanda bulundukları kişi veya kuruluşlara şirketleri adına fatura kesmek ve bunu muhasebe kayıtlarında göstermek zorundadır.(BAK. Gümrük Yönetmeliği 698 Madde  (RG.10.08.2006-26255)

Devamını oku...

Kurye - Evrak Teslimi

CGL Gümrük Müşavirliği için zaman; gerçekleştirilecek Gümrük Müşavirliği hizmetinin en kısa sürede hatasız olarak bitirilmesini ifade eder.

Bu bilinç ve bakış açısıyla İhracat, İthalat Evraklarınız, Ordinolarınız  yapılan gümrük müşavirliği hizmet sözleşmesine göre CGL Gümrük Müşavirliği bünyesindeki kurye ve motokuryeleriyle en hızlı şekilde teslim alınır, teslim edilir.

Sözleşmeye göre bu hizmetler gümrük müşavirliği hizmeti içerisinde sunulabilmektedir

Devamını oku...

Kurumsal Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirliği kapsamı içinde olan her türlü Dış Ticaret ve Gümrük işlemleri için CGL Gümrük Mevzuat servisi gerekli her türlü Gümrük Mevzuat, prosedür, uygulama hakkında taleplerinize göre sizi bilgilendirmektedir.

Aslolan; Kurumsal Dış Ticaret ve Gümrük Müşavirliği Danışmanlığı çerçevesinde gerekli görüldüğünde Dış ticaret ve Gümrük İşlemleri konusunda İhracatta: emtianız sipariş alınmadan , İthalatta; sipariş verilmeden gerekli Gümrük Müşavirlik ve Gümrük Mevzuat danışmanlık hizmetini almanız ve olası risk ve sorunların bertaraf edilerek doğru yönlendirilmenizdir.

CGL Gümrük Müşavirliği tüm süreçlerde müşterilerini doğru yönlendirerek profesyonel ve Kurumsal Gümrük Müşavirliği hizmeti almanın farkını yaşatmaktadır.

Devamını oku...
Bu RSS beslemesine abone ol